dr n. med. Joanna Urbanowska

Jestem absol­wentką Aka­de­mii Medycz­nej we Wro­cła­wiu, którą ukoń­czy­łam z wyróż­nie­niem w 2002r. Od początku pracy zawo­do­wej jestem zwią­zana z Kli­nicz­nym Oddzia­łem Neu­ro­chi­rur­gii 4. Woj­sko­wego Szpi­tala Kli­nicz­nego z Poli­kli­niką we Wro­cła­wiu, gdzie odby­łam moją pierw­szą prak­tykę stu­dencką, a od 2004 r. jestem zatrud­niona i pra­cuję na sta­no­wi­sku star­szego asy­stenta.
Zachę­cam do zapo­zna­nia się rów­nież z moją dzia­łal­no­ścią w mediach — czy­taj wię­cej…

Prze­pro­wa­dzam ope­ra­cje nowo­two­rów mózgu i krę­go­słupa, cho­rób zwy­rod­nie­nio­wych krę­go­słupa (krążka mię­dzy­krę­go­wego), tęt­nia­ków i naczy­nia­ków mózgu, wodo­gło­wia, wad wro­dzo­nych u doro­słych, ura­zów głowy i krę­go­słupa, wyko­nuję rekon­struk­cje mózgo­czaszki, implan­tuję sty­mu­la­tory o dzia­ła­niu prze­ciw­bó­lo­wym.

W trak­cie stu­diów swoje zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­ja­łam w ramach pracy w Neu­ro­chi­rur­gicz­nym Stu­denc­kim Kole Nauko­wym przy Kli­nice Neu­ro­chi­rur­gii, któ­rego byłam prze­wod­ni­czącą. Od 2004 roku jest człon­kiem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Neu­ro­chi­rur­gów. W 2012 roku uzy­ska­łam tytuł spe­cja­li­sty w dzie­dzi­nie neu­ro­chi­rur­gii, rok wcze­śniej tytuł dok­tora nauk medycz­nych poświę­ca­jąc roz­prawę dok­tor­ską oce­nie wyni­ków lecze­nia cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słupa szyj­nego. Jej pro­mo­to­rem był prof. dr hab. n. med. Wło­dzi­mierz  Jar­mun­do­wicz. Swoją wie­dzę i umie­jęt­no­ści pogłę­biam poprzez udział w szko­le­niach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Ukoń­czy­łam czte­ro­letni cykl szko­leń orga­ni­zo­wa­nych przez The Euro­pean Asso­cia­tion of Neu­ro­sur­gi­cal Socie­tes (Antwer­pia, Praga, Padwa, Tal­lin). Jestem auto­rem i współ­au­to­rem prac poświę­co­nych głów­nie lecze­niu cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słupa i bólu neu­ro­pa­tycz­nego. W 2009 r. implan­to­wa­łam pierw­szy na Dol­nym Ślą­sku sty­mu­la­tor rdze­niowy o dzia­ła­niu prze­ciw­bó­lo­wym, a w 2012 pierw­szy w Pol­sce sty­mu­la­tor łado­walny o naj­dłuż­szym dostęp­nym na rynku cza­sie dzia­ła­nia.

Opinie Pacjentów

Dodaj lub przeglądaj inne opinie


 • Pani Anna Z

  (..) Pani dok­tor nie­zwy­kle życz­li­wie pode­szła do mojego pro­blemu, ale stwier­dziła, że musi spraw­dzić w szpi­talu, czy są odpo­wied­nie pro­ce­dury na taki zabieg. Po kilku dniach zadzwo­niła do mnie, że może mnie zope­ro­wać i zostanę zawia­do­miona o ter­mi­nie zabiegu. Po dwóch mie­sią­cach zosta­łam zope­ro­wana, rana się pięk­nie zago­iła. Bar­dzo dzię­kuję Pani dok­tor za empa­tię, życz­li­wość, kul­turę oso­bi­stą a przede wszyst­kim za nie­sa­mo­witą facho­wość. (…) Jesz­cze raz dzię­kuję. (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Krzysztof

  Do Pani Dok­tor tra­fi­łem z dużym upo­śle­dze­niem rucho­mo­ści lewej koń­czyny dol­nej i drę­twie­niem stopy. Spo­wo­do­wane było to, jak się oka­zało w bada­niu MR krę­go­słupa lędź­wio­wego, dużą sekwe­sto­wo­waną prze­pu­kliną (…) Jestem ogrom­nie wdzięczny (…) za dokładne i pro­fe­sjo­nalne wyko­na­nie ope­ra­cji, która pozwo­liła mi wró­cić do zdro­wia i nor­mal­nego funk­cjo­no­wa­nia (czy­taj wię­cej…)

 • golter

  Takich leka­rzy ze swieczka szukac,konkretna,bardzo dobry kon­takt z pacjentem,sprawne rece i zawsze miła i usmiech­nieta. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Dzię­kuję bar­dzo Pani dr n. med. Joan­nie Urba­now­skiej za prze­pro­wa­dze­nie mojej ope­ra­cji, prze­pu­kliny krę­go­słupa w odcinku L4/L5.
  Wspa­niale się mną zaopie­ko­wała w szpi­talu. Dzięki jej pro­fe­sjo­na­li­zmowi szybko sta­nę­łam na nogi, i pra­wie już zapo­mnia­łam o strasz­nym bólu nerwu kul­szo­wego.  jesz­cze raz dzię­kuję Pani Dok­tor.  szcze­rze wdzięczna (czy­taj wię­cej) Anna Chry­ple­wicz

 • Pani Anita

  Cudowna kobieta, lekarz z powo­ła­nia, rze­telna, sumienna, mistrzyni w swoim fachu tak mogę okre­ślić Panią dok­tor. Jako jedna z nie­licz­nych nie zba­ga­te­li­zo­wała moich wyni­ków i dole­gli­wo­ści. Dziś jestem po ope­ra­cji krę­go­słupa lędź­wio­wego (…) i z każ­dym dniem czuję się coraz lepiej. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani :)

  Dr Ubra­now­ska jest god­nym pole­ca­nia neurochirurgiem- dla­tego też Pań­stwu z pełną sta­now­czo­ścią pole­cam. Ja dosta­łam namiary na Panią dr ok kole­żanki, teraz roz­sie­wam dalej wieść o tym, jakim leka­rzem jest pani dok­tor. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Karolina

  Pole­cam ser­decz­nie panią dok­tor. Neu­ro­chi­rurg z powo­ła­niem. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Dutkowiak

  Bar­dzo dobra spe­cja­listka w swo­jej dzie­dzi­nie, mery­to­ryczna a przy tym sym­pa­tyczna i poświę­ca­jąca czas pacjen­towi. (…) Po ope­ra­cji bar­dzo szybko wró­ci­łam do peł­nej spraw­no­ści, a dole­gli­wo­ści przed­ope­ra­cyjne ustały. Pole­cam Panią dok­tor wszyst­kim (…) (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Tomasz

  Po kilku latach walki z rakiem i nie­zli­czo­nych wizy­tach u róż­nych leka­rzy z czy­stym sumie­niem stwier­dzam, że nie spo­tka­łem jesz­cze leka­rza rów­nie uprzej­mego i życz­li­wego dla pacjenta. Dzięki Pani Dok­tor!!! (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Marek

  Po wypadku dosta­łem się pod opiekę Pani dok­tor Joanny Urba­now­skiej, która wyko­nała ope­ra­cję wyma­ga­jącą dużej wie­dzy, pre­cy­zji i doświad­cze­nia. W tym momen­cie jestem 3 mie­siące po ope­ra­cji, czuję się bar­dzo dobrze i jestem świa­domy iż przy­słu­żyła się do tego Pani dok­tor. Wiel­kie podzię­ko­wa­nia i ukłony dla Pani Urba­now­skiej. Życzę samych suk­ce­sów. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Julianna

  Chcia­łam tą drogą bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać Pani dok­tor za pro­fe­sjo­nal­nie prze­pro­wa­dzony zabieg ope­ra­cyjny krę­go­słupa szyj­nego. Mia­łam pewne obawy, ale Pani Dok­tor mnie uspo­ko­iła i namó­wiła na ope­ra­cję. Dziś jestem już mie­siąc po zabiegu, czuję się lepiej. P. Urba­now­ska jest bar­dzo miła, kon­tak­towa i można jej zaufać w 100%. (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Marian

  Pani dok­tor widząc mój MR stwier­dziła że czeka mnie ope­ra­cja. Pani Joanna zro­biła mi tą ope­ra­cję i dzięki tej wspa­nia­łej Pani dok­tor mogę teraz cho­dzić. Bar­dzo pole­cam dla wszyst­kich cho­rych z ura­zami krę­go­słupa aby skon­tak­to­wali się z Panią neu­ro­chi­rurg Joanną Urba­now­ską. Świetny neu­ro­chi­rurg! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Jolanta

  Lekarka o naj­wyż­szym stop­niu pro­fe­sjo­na­li­zmu. Wspa­niały spe­cja­li­sta! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Ewa

  Tra­fi­łam wielką wygraną dosta­jąc się pod opiekę Pani Dok­tor Joanny Urba­now­skiej dok­tora nauk medycz­nych spe­cja­li­sty neu­ro­chi­rurga o któ­rym mogę się wypo­wie­dzieć tylko w samych super­la­ty­wach. Po zabiegu czuję się dużo lepiej, ponie­waż dole­gli­wo­ści bólowe w dużym stop­niu ustą­piły. Gorąco pole­cam Panią Dok­tor Joannę Urba­now­ską życząc sobie i Pań­stwu, aby wszy­scy leka­rze tak leczyli jak Pani dok­tor (…). (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Elżbieta

  Także gorąco pole­cam Panią Dok­tor Urba­now­ską, wybitna lekarka dzięki któ­rej w chwili obec­nej po zabiegu ope­ra­cyj­nym krę­go­słupa lędź­wio­wego moje dole­gli­wo­ści bólowe i ogólne samo­po­czu­cie popra­wiło się w 90 % , jest to naprawdę lekarz z powo­ła­nia, który wie jak dotrzeć i zająć się pacjen­tem. (…) Jesz­cze raz pra­gnę podzię­ko­wać Pani Joan­nie za trud jaki wło­żyła w swą pracę i wszyst­kim poten­cjal­nym oso­bom (…) w peł­nym zaufa­niu pole­cam Panią Dok­tor. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Joanna

  Bez zasta­no­wie­nia stwier­dzam, że Pani Dok­tor to wspa­niała kobieta i lekarz! Po wielu wizy­tach u leka­rzy (…), tylko Pani Dok­tor pode­szła do mojego pro­blemu z ogrom­nym pro­fe­sjo­na­li­zmem! Z czy­stym sumie­niem polecę Panią Dok­tor każ­demu! Wyja­śnia z dużą dokład­no­ścią, co dzieje się nie tak i jak należy to wyeli­mi­no­wać! Kobieta cudo i wspa­niały lekarka! 🙂 (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Do Pani dr Joanny Urba­now­skiej tra­fi­łam z dużą bole­sną prze­pu­kliną krę­go­słupa lędź­wio­wego. Po usły­sze­niu dia­gnozy “ope­ra­cja” ugięły się pode mną nogi, jed­nak Pani Joanna od razu wzbu­dziła moje zaufa­nie swoim pro­fe­sjo­na­li­zmem w podej­ściu do tematu. Dokład­nie wyja­śniła na czym polega ope­ra­cja i jakie rów­nież mogą być jej skutki. (…) Pani Joanna poświęca Pacjen­towi tyle czasu na roz­mowę ile jest potrzebne, bez pośpie­chu odpo­wiada na wszyst­kie pyta­nia. (…) Wszyst­kim oso­bom z dole­gli­wo­ściami neu­ro­chi­rur­gicz­nymi szcze­rze pole­cam Panią dr Joannę Urba­now­ską! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Po wypadku w Niem­czech dozna­łam urazu krę­gów szyj­nych. (…) W końcu tra­fi­łam do szpi­tala woj­sko­wego we Wro­cła­wiu przy Weigla 5 i do Pani Dok­tor Joanny Urba­now­skiej. Choć był tam ostry dyżur to bez żad­nych pro­ble­mów przy­jęła mnie, zro­biła wstępne bada­nia i wyzna­czyła ter­min ope­ra­cji. Wie­dzia­łam już że moje cier­pie­nie nie­długo się skoń­czy. Jestem już trzeci mie­siąc po ope­ra­cji, czuję się dobrze i nic nie boli a spraw­ność fizyczną mam jak przed wypad­kiem — a wszystko to dzięki zło­tym rącz­kom Pani Joanny. (…). (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Przede wszyst­kim Pani Dok­tor to bar­dzo cie­pła i miła Kobieta 🙂 Dzięki jej uprzej­mo­ści mogli­śmy się skon­sul­to­wać w spra­wie stanu mojej mamy. Obja­śniła pro­blem, pomo­gła nakie­ro­wać, co dalej robić (…). Mama będzie ope­ro­wana i jeste­śmy pełni nadziei, że wszystko pój­dzie dobrze. Dzię­kuję jesz­cze raz! Samych suk­ce­sów i wszyst­kiego dobrego życzymy.

 • Pani Wery

  Bar­dzo pole­cam Panią Dok­tor — wszystko tłu­ma­czy na spo­koj­nie, szcze­rze mówi o cho­ro­bie i ewen­tu­al­nych powi­kła­niach. Zope­ro­wala mi krę­go­słup, oto­czyła opieką w szpi­talu, jak dla mnie pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Pole­cam! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Adrianna

  Pani dr. Joan­nie Urba­now­skiej z całego serca dzię­kuję za prze­pro­wa­dze­nie ope­ra­cji krę­go­słupa lędź­wio­wego. Dzięki Pani dok­tor zaczę­łam wie­rzyć, że będę spraw­nie cho­dzić, cie­szyć się życiem z rodziną i przy­ja­ciółmi. Jestem wdzięczna, że to wła­śnie Pani dok­tor sta­nęła na mojej dro­dze i zajęła się mną. To bar­dzo per­fek­cyjny i odpo­wie­dzialny lekarz, który oprócz facho­wej wie­dzy posiada docie­kli­wość i wraż­li­wość na ludz­kie cier­pie­nie. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Ania

  Wie­dza, prak­tyka, huma­ni­ta­ryzm, takt lekar­ski, deli­kat­ność. Dopeł­nia tym cechom wysoka kul­tura oso­bi­sta. Dzię­kuję Pani dr n.med. Joan­nie Urba­now­skiej. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Ania

  Bar­dzo kom­pe­tentny lekarz jakich mało w naszym pań­stwie. Być może dzięki niej ta osoba dziś żyje i w pełni funk­cjo­nuje. Bar­dzo za to jeste­śmy wdzięczni Pani Dok­tor. Pole­cam wszyst­kim, któ­rzy potrze­bują spe­cja­li­stycz­nej pomocy neu­ro­chi­rur­gicz­nej. Z podzię­ko­wa­niem rodzina Geno­wefy. (czy­taj wię­cej…)