dr n. med. Joanna Urbanowska

Jestem absol­went­ką Aka­de­mii Medycz­nej we Wro­cła­wiu, któ­rą ukoń­czy­łam z wyróż­nie­niem w 2002r. Od począt­ku pra­cy zawo­do­wej jestem zwią­za­na z Kli­nicz­nym Oddzia­łem Neu­ro­chi­rur­gii 4. Woj­sko­we­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go z Poli­kli­ni­ką we Wro­cła­wiu, gdzie odby­łam moją pierw­szą prak­ty­kę stu­denc­ką, a od 2004 r. jestem zatrud­nio­na i pra­cu­ję na sta­no­wi­sku star­sze­go asy­sten­ta.
Zachę­cam do zapo­zna­nia się rów­nież z moją dzia­łal­no­ścią w mediach — czy­taj wię­cej…

Prze­pro­wa­dzam ope­ra­cje nowo­two­rów mózgu i krę­go­słu­pa, cho­rób zwy­rod­nie­nio­wych krę­go­słu­pa (krąż­ka mię­dzy­krę­go­we­go), tęt­nia­ków i naczy­nia­ków mózgu, wodo­gło­wia, wad wro­dzo­nych u doro­słych, ura­zów gło­wy i krę­go­słu­pa, wyko­nu­ję rekon­struk­cje mózgo­czasz­ki, implan­tu­ję sty­mu­la­to­ry o dzia­ła­niu prze­ciw­bó­lo­wym.

W trak­cie stu­diów swo­je zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­ja­łam w ramach pra­cy w Neu­ro­chi­rur­gicz­nym Stu­denc­kim Kole Nauko­wym przy Kli­ni­ce Neu­ro­chi­rur­gii, któ­re­go byłam prze­wod­ni­czą­cą. Od 2004 roku jest człon­kiem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Neu­ro­chi­rur­gów. W 2012 roku uzy­ska­łam tytuł spe­cja­li­sty w dzie­dzi­nie neu­ro­chi­rur­gii, rok wcze­śniej tytuł dok­to­ra nauk medycz­nych poświę­ca­jąc roz­pra­wę dok­tor­ską oce­nie wyni­ków lecze­nia cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słu­pa szyj­ne­go. Jej pro­mo­to­rem był prof. dr hab. n. med. Wło­dzi­mierz  Jar­mun­do­wicz. Swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści pogłę­biam poprzez udział w szko­le­niach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych. Ukoń­czy­łam czte­ro­let­ni cykl szko­leń orga­ni­zo­wa­nych przez The Euro­pe­an Asso­cia­tion of Neu­ro­sur­gi­cal Socie­tes (Antwer­pia, Pra­ga, Padwa, Tal­lin). Jestem auto­rem i współ­au­to­rem prac poświę­co­nych głów­nie lecze­niu cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słu­pa i bólu neu­ro­pa­tycz­ne­go. W 2009 r. implan­to­wa­łam pierw­szy na Dol­nym Ślą­sku sty­mu­la­tor rdze­nio­wy o dzia­ła­niu prze­ciw­bó­lo­wym, a w 2012 pierw­szy w Pol­sce sty­mu­la­tor łado­wal­ny o naj­dłuż­szym dostęp­nym na ryn­ku cza­sie dzia­ła­nia.

Opinie Pacjentów

Dodaj lub przeglądaj inne opinie

 • Pani Wioletta Juniak

  Cudow­na kobie­ta, lekarz z powo­ła­nia, rze­tel­na, sumien­na , mistrzy­ni w swo­im fachu tak mogę okre­ślić Panią dok­tor. Jako jed­na z nie­licz­nych nie zba­ga­te­li­zo­wa­ła moich wyni­ków i dole­gli­wo­ści. Dziś mija dwa tygo­dnie po ope­ra­cji krę­go­słu­pa szyjnego,czuje sie swiet­nie zero bolu,fachowe cie­cie po kto­rym prak­tycz­nie nie­ma sla­du. Do ope­ra­cji przy­go­to­wu­je wszyst­ko tlu­ma­czy co moze sie zda­rzyć ale nie musi. (…) (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Agnieszka S.

  Spe­cja­li­sta w swo­jej dzie­dzi­nie, traf­na dia­gno­za i lecze­nie. Sło­wa uzna­nia dla Pani dok­tor za wie­dzę i facho­wość, a jed­no­cze­śnie empa­tię. W maju tra­fi­łam do pani dok­tor z pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z dole­gli­wo­ścia­mi w obrę­bie krę­go­słu­pa szyj­ne­go, (…) jestem w trak­cie rekon­wa­le­scen­cji ale już odczu­wam pozy­tyw­ne efek­ty ope­ra­cji, pierw­sze dni od wie­lu lat, bez bólu…jeszcze raz ser­decz­nie dzię­ku­ję (czy­taj wię­cej…) 

 • Pani Jagienka

  Do Pani dok­tor tra­fi­łam z bólem w odcin­ku lędź­wio­wym. Wcze­śniej­sze kon­sul­ta­cje lekar­skie u innych neu­ro­chi­rur­gów wywo­ły­wa­ły sze­reg prze­my­śleń i obaw co do meto­dy lecze­nia lub też pozo­sta­wie­nia pro­ble­mu bez roz­wią­za­nia. (…) Pole­cam Panią dok­tor jako lekar­kę z dużą wie­dzą, zaan­ga­żo­wa­niem w pro­blem pacjen­ta i dzię­ku­ję z całe­go ser­ca za dni bez bólu, któ­re nade­szły po ope­ra­cji (czy­taj wię­cej…)

 • Pani D. Zawadowicz

  Dzię­ku­ję Pani, że dała mi szan­sę na życie bez bólu,Jest Pani aniołem,Pani podej­ście do pacjen­ta jest przy­kła­dem dla innych lekarzy.Jestem wdzięcz­na Życzę wszyst­kie­go naj­lep­sze­go Danu­ta Zawa­do­wicz (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna Z

  (..) Pani dok­tor nie­zwy­kle życz­li­wie pode­szła do moje­go pro­ble­mu, ale stwier­dzi­ła, że musi spraw­dzić w szpi­ta­lu, czy są odpo­wied­nie pro­ce­du­ry na taki zabieg. Po kil­ku dniach zadzwo­ni­ła do mnie, że może mnie zope­ro­wać i zosta­nę zawia­do­mio­na o ter­mi­nie zabie­gu. Po dwóch mie­sią­cach zosta­łam zope­ro­wa­na, rana się pięk­nie zago­iła. Bar­dzo dzię­ku­ję Pani dok­tor za empa­tię, życz­li­wość, kul­tu­rę oso­bi­stą a przede wszyst­kim za nie­sa­mo­wi­tą facho­wość. (…) Jesz­cze raz dzię­ku­ję. (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Krzysztof

  Do Pani Dok­tor tra­fi­łem z dużym upo­śle­dze­niem rucho­mo­ści lewej koń­czy­ny dol­nej i drę­twie­niem sto­py. Spo­wo­do­wa­ne było to, jak się oka­za­ło w bada­niu MR krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go, dużą sekwe­sto­wo­wa­ną prze­pu­kli­ną (…) Jestem ogrom­nie wdzięcz­ny (…) za dokład­ne i pro­fe­sjo­nal­ne wyko­na­nie ope­ra­cji, któ­ra pozwo­li­ła mi wró­cić do zdro­wia i nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia (czy­taj wię­cej…)

 • golter

  Takich leka­rzy ze swiecz­ka szukac,konkretna,bardzo dobry kon­takt z pacjentem,sprawne rece i zawsze miła i usmiech­nie­ta. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Dzię­ku­ję bar­dzo Pani dr n. med. Joan­nie Urba­now­skiej za prze­pro­wa­dze­nie mojej ope­ra­cji, prze­pu­kli­ny krę­go­słu­pa w odcin­ku L4/L5.
  Wspa­nia­le się mną zaopie­ko­wa­ła w szpi­ta­lu. Dzię­ki jej pro­fe­sjo­na­li­zmo­wi szyb­ko sta­nę­łam na nogi, i pra­wie już zapo­mnia­łam o strasz­nym bólu ner­wu kul­szo­we­go.  jesz­cze raz dzię­ku­ję Pani Dok­tor.  szcze­rze wdzięcz­na (czy­taj wię­cej) Anna Chry­ple­wicz

 • Pani Anita

  Cudow­na kobie­ta, lekarz z powo­ła­nia, rze­tel­na, sumien­na, mistrzy­ni w swo­im fachu tak mogę okre­ślić Panią dok­tor. Jako jed­na z nie­licz­nych nie zba­ga­te­li­zo­wa­ła moich wyni­ków i dole­gli­wo­ści. Dziś jestem po ope­ra­cji krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go (…) i z każ­dym dniem czu­ję się coraz lepiej. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani :)

  Dr Ubra­now­ska jest god­nym pole­ca­nia neu­ro­chi­rur­giem- dla­te­go też Pań­stwu z peł­ną sta­now­czo­ścią pole­cam. Ja dosta­łam namia­ry na Panią dr ok kole­żan­ki, teraz roz­sie­wam dalej wieść o tym, jakim leka­rzem jest pani dok­tor. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Karolina

  Pole­cam ser­decz­nie panią dok­tor. Neu­ro­chi­rurg z powo­ła­niem. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Dutkowiak

  Bar­dzo dobra spe­cja­list­ka w swo­jej dzie­dzi­nie, mery­to­rycz­na a przy tym sym­pa­tycz­na i poświę­ca­ją­ca czas pacjen­to­wi. (…) Po ope­ra­cji bar­dzo szyb­ko wró­ci­łam do peł­nej spraw­no­ści, a dole­gli­wo­ści przed­ope­ra­cyj­ne usta­ły. Pole­cam Panią dok­tor wszyst­kim (…) (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Tomasz

  Po kil­ku latach wal­ki z rakiem i nie­zli­czo­nych wizy­tach u róż­nych leka­rzy z czy­stym sumie­niem stwier­dzam, że nie spo­tka­łem jesz­cze leka­rza rów­nie uprzej­me­go i życz­li­we­go dla pacjen­ta. Dzię­ki Pani Dok­tor!!! (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Marek

  Po wypad­ku dosta­łem się pod opie­kę Pani dok­tor Joan­ny Urba­now­skiej, któ­ra wyko­na­ła ope­ra­cję wyma­ga­ją­cą dużej wie­dzy, pre­cy­zji i doświad­cze­nia. W tym momen­cie jestem 3 mie­sią­ce po ope­ra­cji, czu­ję się bar­dzo dobrze i jestem świa­do­my iż przy­słu­ży­ła się do tego Pani dok­tor. Wiel­kie podzię­ko­wa­nia i ukło­ny dla Pani Urba­now­skiej. Życzę samych suk­ce­sów. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Julianna

  Chcia­łam tą dro­gą bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać Pani dok­tor za pro­fe­sjo­nal­nie prze­pro­wa­dzo­ny zabieg ope­ra­cyj­ny krę­go­słu­pa szyj­ne­go. Mia­łam pew­ne oba­wy, ale Pani Dok­tor mnie uspo­ko­iła i namó­wi­ła na ope­ra­cję. Dziś jestem już mie­siąc po zabie­gu, czu­ję się lepiej. P. Urba­now­ska jest bar­dzo miła, kon­tak­to­wa i moż­na jej zaufać w 100%. (czy­taj wię­cej…)

 • Pan Marian

  Pani dok­tor widząc mój MR stwier­dzi­ła że cze­ka mnie ope­ra­cja. Pani Joan­na zro­bi­ła mi tą ope­ra­cję i dzię­ki tej wspa­nia­łej Pani dok­tor mogę teraz cho­dzić. Bar­dzo pole­cam dla wszyst­kich cho­rych z ura­za­mi krę­go­słu­pa aby skon­tak­to­wa­li się z Panią neu­ro­chi­rurg Joan­ną Urba­now­ską. Świet­ny neu­ro­chi­rurg! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Jolanta

  Lekar­ka o naj­wyż­szym stop­niu pro­fe­sjo­na­li­zmu. Wspa­nia­ły spe­cja­li­sta! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Ewa

  Tra­fi­łam wiel­ką wygra­ną dosta­jąc się pod opie­kę Pani Dok­tor Joan­ny Urba­now­skiej dok­to­ra nauk medycz­nych spe­cja­li­sty neu­ro­chi­rur­ga o któ­rym mogę się wypo­wie­dzieć tyl­ko w samych super­la­ty­wach. Po zabie­gu czu­ję się dużo lepiej, ponie­waż dole­gli­wo­ści bólo­we w dużym stop­niu ustą­pi­ły. Gorą­co pole­cam Panią Dok­tor Joan­nę Urba­now­ską życząc sobie i Pań­stwu, aby wszy­scy leka­rze tak leczy­li jak Pani dok­tor (…). (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Elżbieta

  Tak­że gorą­co pole­cam Panią Dok­tor Urba­now­ską, wybit­na lekar­ka dzię­ki któ­rej w chwi­li obec­nej po zabie­gu ope­ra­cyj­nym krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go moje dole­gli­wo­ści bólo­we i ogól­ne samo­po­czu­cie popra­wi­ło się w 90 % , jest to napraw­dę lekarz z powo­ła­nia, któ­ry wie jak dotrzeć i zająć się pacjen­tem. (…) Jesz­cze raz pra­gnę podzię­ko­wać Pani Joan­nie za trud jaki wło­ży­ła w swą pra­cę i wszyst­kim poten­cjal­nym oso­bom (…) w peł­nym zaufa­niu pole­cam Panią Dok­tor. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Joanna

  Bez zasta­no­wie­nia stwier­dzam, że Pani Dok­tor to wspa­nia­ła kobie­ta i lekarz! Po wie­lu wizy­tach u leka­rzy (…), tyl­ko Pani Dok­tor pode­szła do moje­go pro­ble­mu z ogrom­nym pro­fe­sjo­na­li­zmem! Z czy­stym sumie­niem pole­cę Panią Dok­tor każ­de­mu! Wyja­śnia z dużą dokład­no­ścią, co dzie­je się nie tak i jak nale­ży to wyeli­mi­no­wać! Kobie­ta cudo i wspa­nia­ły lekar­ka! 🙂 (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Do Pani dr Joan­ny Urba­now­skiej tra­fi­łam z dużą bole­sną prze­pu­kli­ną krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go. Po usły­sze­niu dia­gno­zy “ope­ra­cja” ugię­ły się pode mną nogi, jed­nak Pani Joan­na od razu wzbu­dzi­ła moje zaufa­nie swo­im pro­fe­sjo­na­li­zmem w podej­ściu do tema­tu. Dokład­nie wyja­śni­ła na czym pole­ga ope­ra­cja i jakie rów­nież mogą być jej skut­ki. (…) Pani Joan­na poświę­ca Pacjen­to­wi tyle cza­su na roz­mo­wę ile jest potrzeb­ne, bez pośpie­chu odpo­wia­da na wszyst­kie pyta­nia. (…) Wszyst­kim oso­bom z dole­gli­wo­ścia­mi neu­ro­chi­rur­gicz­ny­mi szcze­rze pole­cam Panią dr Joan­nę Urba­now­ską! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Po wypad­ku w Niem­czech dozna­łam ura­zu krę­gów szyj­nych. (…) W koń­cu tra­fi­łam do szpi­ta­la woj­sko­we­go we Wro­cła­wiu przy Weigla 5 i do Pani Dok­tor Joan­ny Urba­now­skiej. Choć był tam ostry dyżur to bez żad­nych pro­ble­mów przy­ję­ła mnie, zro­bi­ła wstęp­ne bada­nia i wyzna­czy­ła ter­min ope­ra­cji. Wie­dzia­łam już że moje cier­pie­nie nie­dłu­go się skoń­czy. Jestem już trze­ci mie­siąc po ope­ra­cji, czu­ję się dobrze i nic nie boli a spraw­ność fizycz­ną mam jak przed wypad­kiem — a wszyst­ko to dzię­ki zło­tym rącz­kom Pani Joan­ny. (…). (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Anna

  Przede wszyst­kim Pani Dok­tor to bar­dzo cie­pła i miła Kobie­ta 🙂 Dzię­ki jej uprzej­mo­ści mogli­śmy się skon­sul­to­wać w spra­wie sta­nu mojej mamy. Obja­śni­ła pro­blem, pomo­gła nakie­ro­wać, co dalej robić (…). Mama będzie ope­ro­wa­na i jeste­śmy peł­ni nadziei, że wszyst­ko pój­dzie dobrze. Dzię­ku­ję jesz­cze raz! Samych suk­ce­sów i wszyst­kie­go dobre­go życzy­my.

 • Pani Wery

  Bar­dzo pole­cam Panią Dok­tor — wszyst­ko tłu­ma­czy na spo­koj­nie, szcze­rze mówi o cho­ro­bie i ewen­tu­al­nych powi­kła­niach. Zope­ro­wa­la mi krę­go­słup, oto­czy­ła opie­ką w szpi­ta­lu, jak dla mnie pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Pole­cam! (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Adrianna

  Pani dr. Joan­nie Urba­now­skiej z całe­go ser­ca dzię­ku­ję za prze­pro­wa­dze­nie ope­ra­cji krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go. Dzię­ki Pani dok­tor zaczę­łam wie­rzyć, że będę spraw­nie cho­dzić, cie­szyć się życiem z rodzi­ną i przy­ja­ciół­mi. Jestem wdzięcz­na, że to wła­śnie Pani dok­tor sta­nę­ła na mojej dro­dze i zaję­ła się mną. To bar­dzo per­fek­cyj­ny i odpo­wie­dzial­ny lekarz, któ­ry oprócz facho­wej wie­dzy posia­da docie­kli­wość i wraż­li­wość na ludz­kie cier­pie­nie. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Ania

  Wie­dza, prak­ty­ka, huma­ni­ta­ryzm, takt lekar­ski, deli­kat­ność. Dopeł­nia tym cechom wyso­ka kul­tu­ra oso­bi­sta. Dzię­ku­ję Pani dr n.med. Joan­nie Urba­now­skiej. (czy­taj wię­cej…)

 • Pani Ania

  Bar­dzo kom­pe­tent­ny lekarz jakich mało w naszym pań­stwie. Być może dzię­ki niej ta oso­ba dziś żyje i w peł­ni funk­cjo­nu­je. Bar­dzo za to jeste­śmy wdzięcz­ni Pani Dok­tor. Pole­cam wszyst­kim, któ­rzy potrze­bu­ją spe­cja­li­stycz­nej pomo­cy neu­ro­chi­rur­gicz­nej. Z podzię­ko­wa­niem rodzi­na Geno­we­fy. (czy­taj wię­cej…)