Zachę­camy do pozo­sta­wie­nia opi­nii po kon­sul­ta­cji lub wizy­cie — doko­naj oceny i krótko uza­sad­nij.

Dzię­ku­jemy!

  1. Bar­dzo dobry neu­ro­chi­rurg. Już następ­nego dnia po ope­ra­cji krę­go­słupa szyj­nego moja mama mogła nor­mal­nie cho­dzić. Dole­gli­wo­ści, które miała przed ope­ra­cją, już ją nie męczą. Inni leka­rze przez ponad pół roku przy­pi­sy­wali tylko leki prze­ciw­bó­lowe i mówili, że z tym pro­ble­mem nie da się nić zro­bić. Po zmia­nie pię­ciu leka­rzy w końcu tra­fi­li­śmy do dr Urba­now­skiej. Pani dok­tor natych­miast zale­ciła wyko­na­nie ope­ra­cji i tak się też stało. Jestem bar­dzo wdzięczna za przy­wró­ce­nie peł­nej spraw­no­ści fizycz­nej mojej mamie.
    Pole­cam wszyst­kim, któ­rzy mają pro­blemy z krę­go­słu­pem.

  2. Wspa­niały neurochirurg.Od 4 lat mia­łam pro­blemy z krę­go­słu­pem szyj­nym leka­rze przez dwa lata prze­pi­sy­wali tylko leki przeciwbólowe.W końcu tra­fi­łam do dr.Urbanowskiej,która zle­ci­łam zro­bie­nie rezonansu.Po dru­giej wizy­cie pod­jęła decy­zję operacji.W dniu 19.01.2017r zosta­łam ope­ro­wana przez panią dok­tor Urbanowską.Po zabiegu czuję się dobrze,dolegliwości jakie miałam.ustąpiły.Polecam wszyst­kim Panią dok­tor Joannę Urbanowską,aby wszy­scy leka­rze tak leczyli jak pani doktor,a cała cała Służba Zdro­wia funk­cjo­no­wała tak pro­fe­sjo­nal­nie jak Kli­niczny Oddział Neu­ro­chi­rur­gii 4 Woj­sko­wego Szpi­tala Kli­nicz­nego przy ul.Rudolfa Weigla we Wrocławiu.Gorąco pozdra­wiam panią dok­tor życząc samych owoc­nych suk­ce­sów w pracy.Z pozdro­wie­niami pacjentka z Bystrzycy Kłodz­kiej.

  3. Świetny, kom­pe­tentny lekarz. Pani Dok­tor pod­jęła się bar­dzo trud­nej ope­ra­cji z powodu jami­sto­ści rdze­nia krę­go­wego. Wszystko udało się bez powi­kłań, a mój stan zdro­wia znacz­nie się popra­wił. Ser­decz­nie pozdra­wiam i dzię­kuję!

  4. Pole­cam gorąco i dzię­kuję dr. Urba­now­skiej za opiekę, za prze­pro­wa­dzone ope­ra­cje implan­ta­cji sty­mu­la­tora rdze­nia krę­go­wego. Bez pro­fe­sjo­nal­nej i życz­li­wej pomocy Pani dok­tor nie moż­liwe było moje codzienne funk­cjo­no­wa­nie. Nie moż­liwe było by także moje współ­za­wod­nic­two w spo­rcie (para-cycling).
    Śmiało można powie­dzieć, iż bez dr. Urba­now­skiej nie miał bym szans w walce z nie­peł­no­spraw­no­ścią, cho­robą i w walce o mistrzo­stwo. DZIĘKUJĘ !!!

Dodaj opinię

Nie będzie publikowany.