Zachę­ca­my do pozo­sta­wie­nia opi­nii po kon­sul­ta­cji lub wizy­cie — doko­naj oce­ny i krót­ko uza­sad­nij.

Dzię­ku­je­my!

 1. Bar­dzo dobry neu­ro­chi­rurg. Już następ­ne­go dnia po ope­ra­cji krę­go­słu­pa szyj­ne­go moja mama mogła nor­mal­nie cho­dzić. Dole­gli­wo­ści, któ­re mia­ła przed ope­ra­cją, już ją nie męczą. Inni leka­rze przez ponad pół roku przy­pi­sy­wa­li tyl­ko leki prze­ciw­bó­lo­we i mówi­li, że z tym pro­ble­mem nie da się nić zro­bić. Po zmia­nie pię­ciu leka­rzy w koń­cu tra­fi­li­śmy do dr Urba­now­skiej. Pani dok­tor natych­miast zale­ci­ła wyko­na­nie ope­ra­cji i tak się też sta­ło. Jestem bar­dzo wdzięcz­na za przy­wró­ce­nie peł­nej spraw­no­ści fizycz­nej mojej mamie.
  Pole­cam wszyst­kim, któ­rzy mają pro­ble­my z krę­go­słu­pem.

 2. Wspa­nia­ły neurochirurg.Od 4 lat mia­łam pro­ble­my z krę­go­słu­pem szyj­nym leka­rze przez dwa lata prze­pi­sy­wa­li tyl­ko leki przeciwbólowe.W koń­cu tra­fi­łam do dr.Urbanowskiej,która zle­ci­łam zro­bie­nie rezonansu.Po dru­giej wizy­cie pod­ję­ła decy­zję operacji.W dniu 19.01.2017r zosta­łam ope­ro­wa­na przez panią dok­tor Urbanowską.Po zabie­gu czu­ję się dobrze,dolegliwości jakie miałam.ustąpiły.Polecam wszyst­kim Panią dok­tor Joan­nę Urbanowską,aby wszy­scy leka­rze tak leczy­li jak pani doktor,a cała cała Służ­ba Zdro­wia funk­cjo­no­wa­ła tak pro­fe­sjo­nal­nie jak Kli­nicz­ny Oddział Neu­ro­chi­rur­gii 4 Woj­sko­we­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go przy ul.Rudolfa Weigla we Wrocławiu.Gorąco pozdra­wiam panią dok­tor życząc samych owoc­nych suk­ce­sów w pracy.Z pozdro­wie­nia­mi pacjent­ka z Bystrzy­cy Kłodz­kiej.

 3. Świet­ny, kom­pe­tent­ny lekarz. Pani Dok­tor pod­ję­ła się bar­dzo trud­nej ope­ra­cji z powo­du jami­sto­ści rdze­nia krę­go­we­go. Wszyst­ko uda­ło się bez powi­kłań, a mój stan zdro­wia znacz­nie się popra­wił. Ser­decz­nie pozdra­wiam i dzię­ku­ję!

 4. Pole­cam gorą­co i dzię­ku­ję dr. Urba­now­skiej za opie­kę, za prze­pro­wa­dzo­ne ope­ra­cje implan­ta­cji sty­mu­la­to­ra rdze­nia krę­go­we­go. Bez pro­fe­sjo­nal­nej i życz­li­wej pomo­cy Pani dok­tor nie moż­li­we było moje codzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Nie moż­li­we było by tak­że moje współ­za­wod­nic­two w spo­rcie (para-cyc­ling).
  Śmia­ło moż­na powie­dzieć, iż bez dr. Urba­now­skiej nie miał bym szans w wal­ce z nie­peł­no­spraw­no­ścią, cho­ro­bą i w wal­ce o mistrzo­stwo. DZIĘKUJĘ !!!

 5. Bar­dzo pole­cam dr n. med. Joan­nę Urba­now­ską. Jest wyjąt­ko­wym leka­rzem z jakim się do tej pory spo­tka­łem. Przede wszyst­kim jest leka­rzem słu­cha­ją­cym pacjen­ta z uwa­gą, poświę­ci­ła mi tyle cza­su na wizy­cie, ile było potrzeb­ne aby usta­lić przy­czy­nę dole­gli­wo­ści bólo­wych z któ­ry­mi się zgło­si­łem. Wni­kli­wy wywiad, prze­pro­wa­dzo­ne bada­nie i pra­wi­dło­wa diagnoza.Wykonany rezo­nans krę­go­słu­pa szyj­ne­go potwier­dził wcze­śniej posta­wio­ną diagnozę.Zastosowane lecze­nie ope­ra­cyj­ne przy­nio­sło natych­mia­sto­wą ulgę w bólu i mogę nor­mal­nie funk­cjo­no­wać Cały pobyt w szpi­ta­lu łącz­nie z ope­ra­cją trwał 4 dni.Przez czas poby­tu w szpi­ta­lu nie było dnia aby Pani dok­tor nie odwie­dzi­ła mnie co naj­mniej dwa razy dzien­nie i pyta­ła o mój stan zdro­wia za co jestem bar­dzo wdzięcz­ny. Jestem dwa tygo­dnie po implan­ta­cji krę­gu szyj­ne­go i nie odczu­wam żad­nych dole­gli­wo­ści z któ­ry­mi się zgło­si­łem do Pani dok­tor. Wcze­śniej sto­so­wa­łem pla­stry, maści, tablet­ki, zastrzy­ki, reha­bi­li­ta­cję i nic nie poma­ga­ło, ból jedy­nie okre­so­wo się zmniej­szał i po krót­kim cza­sie powra­cał. Bar­dzo dzię­ku­ję Pani dok­tor i pole­cam każ­de­mu, kto ma dole­gli­wo­ści bólo­we szcze­gól­nie krę­go­słu­pa

 6. Pani Dok­tor jest bar­dzo kon­kret­na. Pod­czas wizy­ty bar­dzo dokład­nie wyja­śni­ła przy­czy­nę bólu i spo­sób jego lecze­nia. Wyczer­pu­ją­co odpo­wie­dzia­ła na wszyst­kie zada­ne przez mnie pyta­nia.

 7. Popro­si­łam Panią Dok­tor o e-kon­sul­ta­cję badań Mamy, otrzy­ma­łam szyb­ko dokład­ną infor­ma­cję. Dzię­ku­ję za taką moż­li­wość, jest nie­oce­nio­na w przy­pad­ku osób star­szych, dla któ­rych bez­po­śred­nia wizy­ta wią­że się z uciąż­li­wą podró­żą i stre­sem, a w pobli­żu miej­sca zamiesz­ka­nia nie ma leka­rzy o takich kom­pe­ten­cjach i doświad­cze­niu kli­nicz­nym. Bar­dzo dzię­ku­ję.

Dodaj opinię

Nie będzie publikowany.