Dyskopatia lędźwiowa

Wcze­sne wyniki lecze­nia ope­ra­cyj­nego dys­ko­pa­tii lędź­wio­wej oce­niane Oswe­strow­skim Kwe­stio­na­riu­szem Nie­spraw­no­ści

Oswe­strow­ski Kwe­stio­na­riusz Nie­spraw­no­ści przed­sta­wiony został w 1984 roku przez Donalda McDo­nalda jako pomoc w pod­ję­ciu decy­zji o lecze­niu ope­ra­cyj­nym zmian zwy­rod­nie­nio­wych krę­go­słupa lędź­wio­wego. W 1987 roku został zaadap­to­wany jako narzę­dzie moni­to­ro­wa­nia wyni­ków lecze­nia ope­ra­cyj­nego. Jego uży­cie umoż­li­wia jed­no­lita i porów­ny­walna ocenę wyni­ków lecze­nia cho­roby zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słupa lędź­wio­wego.