Dyskopatia lędźwiowa

Wcze­sne wyni­ki lecze­nia ope­ra­cyj­ne­go dys­ko­pa­tii lędź­wio­wej oce­nia­ne Oswe­strow­skim Kwe­stio­na­riu­szem Nie­spraw­no­ści

Oswe­strow­ski Kwe­stio­na­riusz Nie­spraw­no­ści przed­sta­wio­ny został w 1984 roku przez Donal­da McDo­nal­da jako pomoc w pod­ję­ciu decy­zji o lecze­niu ope­ra­cyj­nym zmian zwy­rod­nie­nio­wych krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go. W 1987 roku został zaadap­to­wa­ny jako narzę­dzie moni­to­ro­wa­nia wyni­ków lecze­nia ope­ra­cyj­ne­go. Jego uży­cie umoż­li­wia jed­no­li­ta i porów­ny­wal­na oce­nę wyni­ków lecze­nia cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słu­pa lędź­wio­we­go.