Stymulator rdzeniowy na co najmniej 10 lat

To pierw­sza taka implan­ta­cja w Pol­sce, jed­na z pierw­szych w Euro­pie. Dotych­czas implan­to­wa­ne u nas sty­mu­la­to­ry na jed­no­ra­zo­we bate­rie wystar­cza­ją nie­kie­dy na 2–3 lata lub nawet kró­cej.