Stymulator rdzeniowy na co najmniej 10 lat

To pierw­sza taka implan­ta­cja w Pol­sce, jedna z pierw­szych w Euro­pie. Dotych­czas implan­to­wane u nas sty­mu­la­tory na jed­no­ra­zowe bate­rie wystar­czają nie­kiedy na 2–3 lata lub nawet kró­cej.