Konsultacje neurochirurgiczne

W ramach prak­tyki pry­wat­nej udzie­lam kon­sul­ta­cji neu­ro­chi­rur­gicz­nych w Cen­trum Medycz­nym KOPEXMED w zakre­sie lecze­nia:

  • cho­rób nowo­two­ro­wych mózgu i krę­go­słupa (guzy pier­wotne i prze­rzu­towe)
  • cho­rób zwy­rod­nie­nio­wych krę­go­słupa (cho­roby krążka mię­dzy­krę­go­wego, krę­go­zmyk)
  • cho­rób naczy­nio­wych układu ner­wo­wego (tęt­niaki, naczy­niaki mózgu)
  • ura­zów głowy i krę­go­słupa
  • wodo­gło­wia
  • prze­wle­kłych zespo­łów bólo­wych (sty­mu­la­cja rdze­nia krę­go­wego)
  • wad wro­dzo­nych doro­słych (zespół Chiari, zespół zako­twi­cze­nia rdze­nia krę­go­wego)
  • ubyt­ków kości mózgo­czaszki

NZOZ KOPEXMED Cen­trum Medyczne
ul. Mar­szałka Józefa Pił­sud­skiego 23, 50–044 Wro­cław,
tel. 71 343 30 40, +48 691 201 501; www.kopexmed.pl