Konsultacje neurochirurgiczne

W ramach prak­ty­ki pry­wat­nej udzie­lam kon­sul­ta­cji neu­ro­chi­rur­gicz­nych w Cen­trum Medycz­nym KOPEXMED w zakre­sie lecze­nia:

  • cho­rób nowo­two­ro­wych mózgu i krę­go­słu­pa (guzy pier­wot­ne i prze­rzu­to­we)
  • cho­rób zwy­rod­nie­nio­wych krę­go­słu­pa (cho­ro­by krąż­ka mię­dzy­krę­go­we­go, krę­go­zmyk)
  • cho­rób naczy­nio­wych ukła­du ner­wo­we­go (tęt­nia­ki, naczy­nia­ki mózgu)
  • ura­zów gło­wy i krę­go­słu­pa
  • wodo­gło­wia
  • prze­wle­kłych zespo­łów bólo­wych (sty­mu­la­cja rdze­nia krę­go­we­go)
  • wad wro­dzo­nych doro­słych (zespół Chia­ri, zespół zako­twi­cze­nia rdze­nia krę­go­we­go)
  • ubyt­ków kości mózgo­czasz­ki

NZOZ KOPEXMED Cen­trum Medycz­ne
ul. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go 23, 50–044 Wro­cław,
tel. 71 343 30 40, +48 691 201 501; www.kopexmed.pl