Operacje neurochirurgiczne

Na co dzień pra­cuję na sta­no­wi­sku star­szego asy­stenta w Kli­nicz­nym Oddziale Neu­ro­chi­rur­gii 4. Woj­sko­wego Szpi­tala Kli­nicz­nego we Wro­cła­wiu, gdzie wyko­nuję ope­ra­cje neu­ro­chi­rur­giczne w ramach świad­czeń finan­so­wa­nych przez NFZ.

4 Woj­skowy Szpi­tal Kli­niczny z Poli­kli­niką SP ZOZ we Wro­cła­wiu
Kli­niczny Oddział Neu­ro­chi­rur­gii
ul. R. Weigla 5, 50–981 Wro­cław
tel. + 48 261 660 278; www.4wsk.pl


W ramach prak­tyki pry­wat­nej wyko­nuję opła­cane przez pacjenta ope­ra­cje neu­ro­chi­rur­giczne w Szpi­talu Wie­lo­spe­cja­li­stycz­nym ORTHOS w Komo­ro­wi­cach.

NZOZ ORTHOS Szpi­tal Wie­lo­spe­cja­li­styczny
ul. Wro­cław­ska 2a, 52–229 Komo­ro­wice
tel. +48 600 981 296; www.orthosklinika.pl