Operacje neurochirurgiczne

Na co dzień pra­cu­ję na sta­no­wi­sku star­sze­go asy­sten­ta w Kli­nicz­nym Oddzia­le Neu­ro­chi­rur­gii 4. Woj­sko­we­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go we Wro­cła­wiu, gdzie wyko­nu­ję ope­ra­cje neu­ro­chi­rur­gicz­ne w ramach świad­czeń finan­so­wa­nych przez NFZ.

4 Woj­sko­wy Szpi­tal Kli­nicz­ny z Poli­kli­ni­ką SP ZOZ we Wro­cła­wiu
Kli­nicz­ny Oddział Neu­ro­chi­rur­gii
ul. R. Weigla 5, 50–981 Wro­cław
tel. + 48 261 660 379; www.4wsk.pl