Implanty szyjne

Wyko­rzy­sta­nie biow­chła­nial­nych implan­tów w lecze­niu ope­ra­cyj­nym cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słu­pa szyj­ne­go.

Wpro­wa­dze­nie
W pra­cy przed­sta­wio­no wła­sne, wstęp­ne doświad­cze­nia kom­plek­so­we­go lecze­nia cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słu­pa szyj­ne­go: ope­ra­cja z zasto­so­wa­niem implan­tów wchła­nial­nych wraz z fizjo­te­ra­pią oko­ło­ope­ra­cyj­ną.

Mate­riał i meto­dy
Bada­niem obję­to 52 pacjen­tów, u któ­rych wyko­na­no przed­nią szyj­ną discek­to­mię ze spon­dy­lo­de­zą mię­dzy­trzo­no­wą z uży­ciem wchła­nial­nych implan­tów polim­le­cza­no­wych Cor­ner­sto­neTM HSR wypeł­nio­nych BCP (syn­te­tycz­ny sub­sty­tut tkan­ki kost­nej fos­fo­ran wap­nia) i sto­so­wa­no fizjo­te­ra­pię oko­ło­ope­ra­cyj­ną.

Wyni­ki
Nie stwier­dzo­no powi­kłań w cza­sie ope­ra­cji ani pod­czas sto­so­wa­nia wcze­snej fizjo­te­ra­pii poope­ra­cyj­nej.

Wnio­ski
Wyko­rzy­sta­nie wchła­nia­nych implan­tów mię­dzy­trzo­no­wych Cor­ner­sto­neTM HSR w lecze­niu cho­ro­by zwy­rod­nie­nio­wej krę­go­słu­pa szyj­ne­go umoż­li­wia wpro­wa­dze­nie wcze­snej fizjo­te­ra­pii, któ­ra przy­czy­nia się do szyb­sze­go uspraw­nia­nia cho­rych po lecze­niu ope­ra­cyj­nym, może skra­cać czas hospi­ta­li­za­cji i eli­mi­nu­je ryzy­ko powi­kłań zwią­za­nych z pobra­niem auto­lo­gicz­nej kości.