Pompa baklofenowa

Sku­tecz­ność postę­po­wa­nia fizjo­te­ra­peu­tycz­ne­go z wyko­rzy­sta­niem pom­py baklo­fe­no­wej w lecze­niu spa­stycz­no­ści w stward­nie­niu roz­sia­nym − opis przy­pad­ku.

Wpro­wa­dze­nie
Baklo­fen to lek zmniej­sza­ją­cy wzmo­żo­ne napię­cie mię­śni szkie­le­to­wych (spa­stycz­ność), któ­re może wystę­po­wać m.in. w stward­nie­niu roz­sia­nym. Obni­że­nie wzmo­żo­ne­go napię­cia mię­śnio­we­go redu­ku­je bole­sne spa­zmy, zmniej­sza ogra­ni­cze­nie rucho­mo­ści w sta­wach, przez co daje moż­li­wość pod­ję­cia postę­po­wa­nia uspraw­nia­ją­ce­go.

Mate­riał i meto­dy
Bada­niem obję­to 47-let­nie­go pacjen­ta cho­ru­ją­ce­go na stward­nie­nie roz­sia­ne (SM – Mul­ti­ple Scle­ro­sis) od 9 lat, wie­lo­krot­nie hospi­ta­li­zo­wa­ne­go z powo­du nara­sta­nia spa­stycz­no­ści w koń­czy­nach dol­nych. Mimo wcze­śniej sto­so­wa­nych leków zmniej­sza­ją­cych napię­cie mię­śnio­we, pod koniec 2008 roku nastą­pi­ło pogor­sze­nie sta­nu neu­ro­lo­gicz­ne­go. Od kwiet­nia 2009 roku pacjent nie wsta­wał z łóż­ka, a wzrost spa­stycz­no­ści unie­moż­li­wił mu codzien­ne funk­cjo­no­wa­nie i fizjo­te­ra­pię. Po uprzed­nim prze­pro­wa­dze­niu testu baklo­fe­no­we­go pacjent został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do lecze­nia ope­ra­cyj­ne­go pole­ga­ją­ce­go na implan­ta­cji pro­gra­mo­wal­nej pom­py baklo­fe­no­wej Syn­chro­med II fir­my Med­tro­nic o pojem­no­ści 40 ml. Zmniej­sze­nie napię­cia mię­śnio­we­go uzy­ska­no po kil­ku­krot­nej mody­fi­ka­cji daw­ki baklo­fe­nu poda­wa­nej infu­zją doka­na­ło­wą. Pozwo­li­ło to na skie­ro­wa­nie i zakwa­li­fi­ko­wa­nie pacjen­ta na 6-tygo­dnio­wy pobyt w ośrod­ku reha­bi­li­ta­cyj­nym, gdzie zasto­so­wa­no postę­po­wa­nie fizjo­te­ra­peu­tycz­ne zgod­ne z zało­że­nia­mi meto­dy pro­prio­cep­tyw­ne­go ner­wo­wo-mię­śnio­we­go toro­wa­nia (PNF – Pro­prio­cep­ti­ve Neu­ro­mu­scu­lar Faci­li­ta­tion) .

Wyni­ki
Na posta­wie wyni­ków testów kli­nicz­nych i funk­cjo­nal­nych stwier­dzo­no zmniej­sze­nie spa­stycz­no­ści oraz znacz­ną popra­wę spraw­no­ści.

Wnio­ski
Lecze­nie spa­stycz­no­ści z wyko­rzy­sta­niem pom­py baklo­fe­no­wej w stward­nie­niu roz­sia­nym korzyst­nie wpły­wa na sku­tecz­ność postę­po­wa­nia fizjo­te­ra­peu­tycz­ne­go.