E-konsultacja

 

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIELANIA KONSULTACJI NEUROCHIRURGICZNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ofe­ruję Pacjen­tom moż­li­wość uzy­ska­nia kon­sul­ta­cji neu­ro­chi­rur­gicz­nej drogą elek­tro­niczną. Zastrze­gam, że e-konsultacja ma cha­rak­ter infor­ma­cyjny, uzy­ska­nie peł­nej i wia­ry­god­nej kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stycz­nej jest moż­liwe jedy­nie pod­czas oso­bi­stej wizyty.

Po prze­sła­niu wypeł­nio­nego for­mu­la­rza zgło­sze­nia z zawartą doku­men­ta­cją medyczną otrzy­ma­cie Pań­stwo infor­ma­cję zwrotną o ich otrzy­ma­niu na wska­zany adres e-mail oraz poni­żej — w miej­scu for­mu­la­rza.

Opłatę za e-konsultację w wyso­ko­ści 200 PLN należy prze­ka­zać na poniż­szy rachu­nek ban­kowy opi­su­jąc tytuł prze­lewu “Opłata za e-konsultację [imię] [nazwi­sko]”, co pozwoli na przy­po­rząd­ko­wa­nie Pań­stwa płat­no­ści do zgło­sze­nia.

Spe­cja­li­styczna Prak­tyka Lekar­ska Joanna Urba­now­ska
ul. Przy­jaźni 34e/2
53–030 Wro­cław

Cre­dit Agri­cole Bank Pol­ska S.A.
Numer konta: 84 1940 1076 3109 1547 0000 0000 

E-konsultację otrzy­ma­cie Pań­stwo wraz z e-fakturą na podany e-mail w ciągu trzech dni robo­czych od zaksię­go­wa­nia wpłaty, po wyra­że­niu wyma­ga­nych zgód (na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych i prze­sła­nie e-faktury).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA

W for­mu­la­rzu zgło­sze­nia pro­szę o poda­nie danych per­so­nal­nych oraz infor­ma­cji doty­czą­cych Pań­stwa stanu zdro­wia, uwzględ­nia­ją­cego cha­rak­te­ry­stykę i czas trwa­nia dole­gli­wo­ści, dotych­cza­sowe lecze­nie, skom­pre­so­wane wyniki badań obra­zo­wych (MR, TK, RTG), a także inną zwią­zaną z cho­robą doku­men­ta­cję medyczną, co pozwoli na udzie­le­nie Pań­stwu jak naj­bar­dziej rze­tel­nej porady.

Instruk­cja kom­pre­sji danych z bada­nia zapi­sa­nego na pły­cie CD/DVDklik­nij!

W przy­padku trud­no­ści z prze­sła­niem wyniku bada­nia obra­zo­wego lub innych doku­men­tów pro­szę o umiesz­cze­nie ich w chmu­rze inter­ne­to­wej (np. Dysk Google, One­Drive, iCloud, WeTrans­fer) i prze­sła­nie linku bez­po­śred­nio na adres kontakt@joannaurbanowska.pl.

W zależ­no­ści od wiel­ko­ści załą­czo­nych pli­ków czas wysy­ła­nia for­mu­la­rza może być wydłu­żony. Pro­szę o ocze­ki­wa­nie poja­wie­nia się komu­ni­katu z potwier­dze­niem.

Po wybo­rze przy­ci­sku “Wyślij zgło­sze­nie” pro­simy o ocze­ki­wa­nie na prze­ła­do­wa­nie strony. Komu­ni­kat z potwier­dze­niem lub o ewen­tu­al­nych błę­dach pojawi się w miej­scu for­mu­la­rza.