E-konsultacja

INFORMACJE O WARUNKACH UDZIELANIA KONSULTACJI NEUROCHIRURGICZNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Ofe­ru­ję Pacjen­tom moż­li­wość uzy­ska­nia kon­sul­ta­cji neu­ro­chi­rur­gicz­nej dro­gą elek­tro­nicz­ną. Zastrze­gam, że e-kon­sul­ta­cja ma cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny, uzy­ska­nie peł­nej i wia­ry­god­nej kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stycz­nej jest moż­li­we jedy­nie pod­czas oso­bi­stej wizy­ty.

Po prze­sła­niu wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nia z zawar­tą doku­men­ta­cją medycz­ną otrzy­ma­cie Pań­stwo infor­ma­cję zwrot­ną o ich otrzy­ma­niu na wska­za­ny adres e-mail oraz poni­żej — w miej­scu for­mu­la­rza.

Opła­tę za e-kon­sul­ta­cję w wyso­ko­ści 300 PLN nale­ży prze­ka­zać na poniż­szy rachu­nek ban­ko­wy opi­su­jąc tytuł prze­le­wu “Opła­ta za e-kon­sul­ta­cję [imię] [nazwi­sko]”, co pozwo­li na przy­po­rząd­ko­wa­nie Pań­stwa płat­no­ści do zgło­sze­nia.

Spe­cja­li­stycz­na Prak­ty­ka Lekar­ska Joan­na Urba­now­ska
ul. Przy­jaź­ni 34e/2
53–030 Wro­cław

Cre­dit Agri­co­le Bank Pol­ska S.A.
Numer kon­ta: 84 1940 1076 3109 1547 0000 0000 

E-kon­sul­ta­cję otrzy­ma­cie Pań­stwo wraz z e-fak­tu­rą na poda­ny e-mail w cią­gu trzech dni robo­czych od zaksię­go­wa­nia wpła­ty, po wyra­że­niu wyma­ga­nych zgód (na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych i prze­sła­nie e-fak­tu­ry).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA

W for­mu­la­rzu zgło­sze­nia pro­szę o poda­nie danych per­so­nal­nych oraz infor­ma­cji doty­czą­cych Pań­stwa sta­nu zdro­wia, uwzględ­nia­ją­ce­go cha­rak­te­ry­sty­kę i czas trwa­nia dole­gli­wo­ści, dotych­cza­so­we lecze­nie, skom­pre­so­wa­ne wyni­ki badań obra­zo­wych (MR, TK, RTG), a tak­że inną zwią­za­ną z cho­ro­bą doku­men­ta­cję medycz­ną, co pozwo­li na udzie­le­nie Pań­stwu jak naj­bar­dziej rze­tel­nej pora­dy.

Instruk­cja kom­pre­sji danych z bada­nia zapi­sa­ne­go na pły­cie CD/DVDklik­nij!

W przy­pad­ku trud­no­ści z prze­sła­niem wyni­ku bada­nia obra­zo­we­go lub innych doku­men­tów pro­szę o umiesz­cze­nie ich w chmu­rze inter­ne­to­wej (np. Dysk Google, One­Dri­ve, iClo­ud, WeTrans­fer) i prze­sła­nie lin­ku bez­po­śred­nio na adres kontakt@joannaurbanowska.pl.

W zależ­no­ści od wiel­ko­ści załą­czo­nych pli­ków czas wysy­ła­nia for­mu­la­rza może być wydłu­żo­ny. Pro­szę o ocze­ki­wa­nie poja­wie­nia się komu­ni­ka­tu z potwier­dze­niem.

Po wybo­rze przy­ci­sku “Wyślij zgło­sze­nie” pro­si­my o ocze­ki­wa­nie na prze­ła­do­wa­nie stro­ny. Komu­ni­kat z potwier­dze­niem lub o ewen­tu­al­nych błę­dach poja­wi się w miej­scu for­mu­la­rza.